Tulityöt aiheuttavat paloriskin, ja siksi niiden tekijän on tunnettava tulitöihin liittyvä lainsäädäntö sekä ohjeistukset. Tulityökorttikoulutuksen avulla opitte ehkäisemään mahdollisia palovahinkoja ja työskentelemään paloturvallisesti sekä pelastuslain määrittelemien vaatimusten mukaan.

Tulityökortin edellyttämiä töitä ovat esimerkiksi hitsaus-, kuumailmapuhallin-, juotos- ja polttoleikkaustyöt sekä bitumin kuumentaminen. Näissä töissä paloriski kasvaa käytetyn lämpösäteilyn, avoliekin tai työstä syntyvien kipinöiden vuoksi.

Tulityökortin tulee olla voimassa aina tilapäisellä tulityöpaikalla työskennellessä. Tilapäisellä tulityöpaikalla tarkoitetaan työskentelytilaa, jota ei ole suunniteltu tulitöiden tekemiseen. Esimerkiksi rakennustyömaat ovat aina tilapäisiä tulityöpaikkoja.

Onko tulityökortti pakollinen?

Jotta tulityö voidaan suorittaa turvallisesti, on tekijällä oltava ymmärrystä tulityön riskeistä sekä vahinkojen ja tapaturmien ehkäisystä. Pätevöitynyt tulityöntekijä osaa myös toimia mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet edellyttävät, että jokaisella tulityötä tekevällä henkilöllä on oltava voimassa oleva tulityökortti.

Suurin osa tulitöiden aiheuttamista tulipaloista johtuu ihmisen toiminnasta, ja monet näistä vahingoista voitaisiin välttää vaaratekijöiden ja riskien ennakoimisella. Myös alkusammutuskaluston puute sekä osaaminen sammutustilanteessa ovat tekijöitä, jotka ovat johtaneet vahinkotilanteissa tarpeettoman suuriin tuleen liittyviin onnettomuuksiin.

Tulityökoulutuksilla on havaittu olevan selkeä merkitys palo-onnettomuuksien ehkäisyssä, sillä ennen koulutuksia lähes puolet Suomen suurpaloista aiheutuivat juuri tulitöistä. Tulityökursseja on järjestetty Suomessa 80-luvun lopulta asti, ja näiden vuosikymmenien aikana tulityön aiheuttamien vahinkojen määrä on vähentynyt merkittävästi. Koulutuksilla on huomattu olevan vaikutusta myös tulityöntekijöiden asenteisiin.

Vastuullista tulityötä pelastusalan ammattilaisen opissa

Vain SPEK tulityökortti antaa riittävän pätevyyden turvalliseen tulityöskentelyyn. Tulityökurssi on yhden päivän mittainen koulutus, johon sisältyy teoriaosuus, käytännön harjoittelua sekä kirjallinen tentti. Kortin saa, kun tentin suorittaa hyväksytysti.

Kortti on voimassa viisi vuotta sen myöntämisajankohdasta. Kun kurssi on suoritettu hyväksytysti, saapuu kortti hakijalle postissa muutaman viikon kuluessa. Tällä välin pätevyys voidaan todistaa kurssilta saatavalla väliaikaisella todistuksella. Mobiili tulityökortti on mahdollista ladata puhelimeen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Työturvallisuuskeskuksen Korttitieto-sovelluksen avulla.

Koulutus tarjoaa työntekijälle tietoa, kokemusta sekä osaamista tulityön turvalliseen suorittamiseen. Koulutuksen aikana tutuiksi tulevat tulityöhön liittyvä lainsäädäntö, työturvallisuusohjeistukset sekä eri osapuolten vastuut tulityössä. Koulutuksessa opitte myös ehkäisemään tulityöonnettomuuksia sekä suunnittelemaan työskentelyä ennakoivasti.

Helkaharju Oy:n tulityökorttikoulutuksessa henkilöstönne saa oppinsa kokeneelta pelastusalan ammattilaiselta. Koulutuksen jälkeen tulityötä suorittavat osaavat tehdä työnsä suunnitelmallisesti sekä riskejä ehkäisten. Näin työskennellen turvataan työntekijät sekä teidän että asiakkaanne omaisuus.